top of page

AUTORIZACE

Ministerstvo zdravotnictví uděluje autorizace pro měření intenzit hluku a vibrací v komunálním a pracovním prostředí podle zákona č. 258/2000 Sb. O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ.

Účelem autorizace je zavést systém kvality a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb v ochraně veřejného zrdaví. A také snaha o komplexní pojetí poskytování těchto služeb.

Mření hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví smí provádět pouze držitel osvědčení o autorizaci nebo- akreditaci dle zákona č.258/2000.

Firma je autorizována pro měření hluku v setu G1, G2 a G7, pro měření vibrací v setu G10.

​AUTORIZACE PRO MĚŘENÍ HLUKU A MĚŘENÍ VIBRACÍ

SET G 1 Měření slyšitelného hluku ve venkovním chrán ě ném prostoru 
(ustálený hluk, proměnný hluk, vysoce impulsní hluk, vysokoenergetický impulsní hluk ) 

1. měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, L Aeq,T 
2. měření hladiny expozice hluku A, L AE 
3. měření hladiny expozice zvuku C, L CE vysokoenergetického     impulsního hluku 
4. měření distribučních (procentních) hladin L AN 
5. korekce na hluk pozadí, širokopásmová i spektrální 
6. stanovení výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A,     L Aeq,T 

 

SET G 7 Měření hluku v pracovním prost ředí B

1. měření ustáleného,  proměnného a impulsního hluku v           pracovním prostředí, včetně nízkofrekvenčního a vysoko-         frekvenčního hluku a hluku s výraznými tónovými složkami   2. základní hodnocení výsledků

SET G 2 Měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitř ním chráněném prostoru staveb (ustálený hluk, proměnný hluk)

1. měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, L Aeq,T 
2. měření distribučních (procentních) hladin L AN 

3. měření hladiny maximálního akustického tlaku A, L pAmax ve

    vnitřním chráněném prostoru staveb 
4. měření hladin akustického tlaku v třetinooktávových-                          pásmech L pt  a identifikace tónových složek 

5. korekce na hluk pozadí, širokopásmová i spektrální 
6. stanovení výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A,

    L Aeq,T 
7. stanovení výsledné hladiny maximálního akustického tlakuA,

    L pAmax

SET G 10 Měření vibrací přenášených na člověka B
1. měření vibrací přenášených na ruce, celkových horizontál-       ních a vertikálních vibrací a vibrací v budovách

2. základní hodnocení výsledků 

 

bottom of page